Права та обов’язки учня

1. Навчальний рік у Квасилівському професійному ліцеї розпочинається  першого вересня.

2. Навчальні заняття проводяться згідно розкладу у відповідності з навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти України.

3. Тривалість уроку з предметів теоретичного навчання установлюється  45 хвилин. Тривалість уроку виробничого навчання 50 хв.

4. Для учнів, що навчаються один рік і більше установлюються канікули. Строки надання учням канікул та їх тривалість визначаються навчальними планами.

5. Учні Квасилівського професійного ліцею об’єднуються по професіях у групи з 25-30 чоловік. Виробниче навчання по професіях здійснюється  в групах з 15 чоловік. Перелік цих професій та робіт визначається Міністерством освіти в установленому порядку.

6. В кожній навчальній групі обирається та призначається зборами групи Учнівське самоврядування групи, яке очолює староста.

Обов’язки старости :

· надавати допомогу адміністрації Квасилівського професійного ліцею з питань організації навчально-виховного процесу;

·  сприяти педагогічному колективу ліцею, учнівському самоврядуванню групи в роботі по підвищенню якості знань учнів, їх залученню до активної участі в громадському житті;

· вести щоденний облік відвідування учнів групи, (персональний облік відвідування учнями всіх видів навчальних занять);

·  подавати в навчальну частину ліцею рапорт про неявку або запізнення учнів на заняття з зазначеними причинами;

· підтримувати  навчальну дисципліну в групі, контролювати збереження навчального інвентаря та обладнання;

·  подавати адміністрації, педагогічному колективу допомогу у викорененні існуючих в учнів шкідливих та аморальних звичок і уяв для підготовки їх до свідомої суспільно-корисної діяльності, виховання поваги до старших, один до одного, прищепленя учням почуття відповідальності перед суспільством і державою;

·  призначати на кожний день у порядку черги чергових по групі;

·  оповіщати учнів групи про зміни, внесені в розклад навчальних занять;

·  своєчасно організовувати одержання та розподіл серед учнів групи підручників та навчальних посібників;

·  брати участь у Старостаті ліцею;

Вказівки старости в межах перерахованого в п.6 обов”язкові для всіх учнів групи.

Староста підпорядковується директору ліцею, заступнику директора звиховної роботи, безпосередньо закріпленому майстру виробничого навчання та класному керівнику групи. Староста  надає щоденну допомогу керівництву ліцею, майстрам виробничого навчання, класним керівникам, викладачам у покращенні навчальної роботи, в зміцненні дисципліни та прищепленні учням навиків культури поведінки, у широкому залученні учнів до різних видів самообслуговування та підтримання належного порядку в ліцеї.

7. Права та обов’язки учнів

Учні ліцею зобов’язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками,  професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадський рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

д) дотримуватись вимог Статуту ліцею, правил  внутрішнього розпорядку;

е) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

є) дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

ж) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі;

з)  бути організованими та дисциплінованими, ввічливими, вітати викладачів і старших підведенням при вході їх в аудиторію, підводитись під час відповіді, та сідати лише з дозволу викладача;

и) при зустрічі з дорослими першими вітатись, бути охайними та підібраними;

і) поводити себе скромно в побуті, ліцеї та на виробництві;

ї)  юнакам  гідно поводитися з дівчатами;

й) дотримуватися правил проживання у гуртожитку;

к)  берегти та зміцнювати суспільну власність, дбайливо та ощадливо відноситись до народного добра, оволодівати методами раціонального використання сировини та матеріалів у процесі виробничого навчання та виробничої практики, створювати нестерпну обстановку до будь-яких фактів марнотрацтва;

л)  примножувати бойові та трудові традиції свого народу;

м)  дорожити честю ліцею;

н) правильно реагувати до критичних зауважень товаришів і викладачів, вміти визнавати та виправляти свої помилки, стримувати себе та своїх товаришів від вчинків, які ганьблять честь молодої людини, учня.

8. Учні ліцею залучаються до самообслуговування та до іншої громадсько-корисної праці в позаурочний час з урахуванням віку, статі, стану здоров”я та додержання санітарно-гігієнічних норм і правил.

9. За успіхи в навчанні та громадській роботі застосовуються такі заходи заохочення :

·   подяка (оголошується усно);

·  грошова винагорода;

·  нагородження почесною грамотою, або грамотою.

Заохочення доводяться до відома усього колективу та заносяться в книгу успішності учня.

10. За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та проживання в гуртожитку, громадського порядку, споєння злочину до учнів може бути застосовано одне з наступних дисциплінарних стягнень:

·  зауваження (виноситься усно);

· попередження (виноситься наказом по Квасилівському професійному ліцею);

·  догана (виноситься наказом по Квасилівському професійному ліцею);

·  зниження оцінки за поведінку (виноситься рішенням педагогічної ради);

·  відрахування з ліцею (учень може бути відрахований з ліцею за:

а) власним бажанням;

б) незадовільну успішність, поведінку;

в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г) вироком суду, що набрав чинності;

д) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку ліцею.

Учень при відрахуванні з ліцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

11. До накладення стягнення від учня, що здійснив проступок повинно бути витребуване пояснення.

12. При накладенні дисциплінарного стягнення повинна враховуватись вага здійсненого проступку, обставин, при яких воно було здійснено, успішність та поведінка учня.

13. Час навчання в ліцеї зараховується до трудового стажу учня, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.

14. Випускникам ліцею денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців,  надається  оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому.

15. Інші питання соціального захисту учнів, слухачів ліцею регулюються законодавством України.

16. Учням ліцею видається учнівський квиток встановленого зразка.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ УЧНІВСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ

 1. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку:

 • бережно відноситися до збереження помешкань, обладнання, інвентаря, за їх псування несуть матеріальну відповідальність;

 • з повагою ставитися до зауважень вихователя, коменданта, чергової по гуртожитку;

 • гуманно ставитися до інших учнів;

 • не вживати наркотичних речовин, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

 • не шуміти, не гримати дверима;

 • не вживати нецензурних слів;

 • не грати в азартні ігри;

 • забороняється без причини відвідувати інші кімнати;

 • дотримуватися чистоти в кімнатах та місцях спільного користування;

 • дотримуватись тиші в години, відведені розпорядком денним по ліцею для виконання завдань і відпочинку учнів;

 • економно витрачати електроенергію, воду;

 • виконувати правила пожежної безпеки при користуванні електричними приладами;

 • не запрошувати в учнівський гуртожиток сторонніх осіб;

 • вертатися в учнівський гуртожиток не пізніше часу, встановленого порядком денним;

 • приймати участь в заходах по благоустрою, озелененню території, ремонту інвентаря, приміщень учнівського гуртожитку та інших видах самообслуговування;

 • при вибутті з учнівського гуртожитку здавати усі речі, які рахуються за ними: інвентар, обладнання, білизну та інші речі коменданту;

 • не привозити і не зберігати в гуртожитку цінних речей.

 

Учні ліцею мають право:

а) належні умови навчання за обраною професією;

б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

в) навчання професії за індивідуальною програмою;

г)  безоплатне  користування  навчально-виробничою,  культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;

д) матеріальну допомогу;

е) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;

є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

й) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий день та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

і) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з навчальним закладом угоди;

ї) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів,у тому числі за кордон;

й) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

к) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

л) участь в об’єднанні громадян;

м) безпечні і нешкідливі умови праці та навчання;

н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.