Центр професійної кар'єри

Основна мета Центру кар’єри Квасилівського професійного ліцею – надання допомоги учням та випускникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти у працевлаштуванні. Даний центр можна розглядати як ресурс системної підтримки молодої людини в становленні її як молодого фахівця.

Діяльність центру спрямована на:

 • допомогу учням та випускникам у пошуках роботи;
 • формування якостей молодого фахівця, його адаптація до сучасних вимог ринку праці (формування кар’єрних компетенцій);
 • інформаційно-консультативну підтримку молоді у започаткуванні власної справи (формування підприємницьких компетенцій);
 • допомогу в профорієнтації учнів шкіл.

Основні напрямки роботи Центру кар’єри:

 1. Допомога учням:
 • у пошуку роботи після отримання диплому;
 • у пошуку роботи для проходження стажування;
 • у пошуку місця проходження практики;
 • у написанні професійного резюме;
 • у підготовці до співбесіди з роботодавцем;
 • з питань планування кар’єри та стратегії пошуку роботи;
 • з питань самопрезентації.
 1. Співпраця з роботодавцями, котрі зацікавлені у наймі мотивованого молодого спеціаліста, який прагне зробити кар’єру.
 2.  Організація та проведення тренінгів, майстер – класів та  семінарів, котрі направлені на розвиток особистих якостей учнів, необхідних для працевлаштування та подальшого розвитку кар’єри.
 3. Проведення Днів кар’єри для ознайомлення учнів з ринком праці (популярні професії, вимоги працедавців, умови праці, юридичні консультації, пов’язані з працевлаштуванням).
 4. Зустрічі учнів з роботодавцями (отримання учнями інформації  про компанію, про вакансії компанії, про вимоги до по шукачів та умови праці в даній компанії).

Положення

ПОЛОЖЕННЯ про Центр кар’єри

Квасилівського професійного ліцею

1. Загальна частина

1.1. Центр кар’єри (далі – Центр) створюється на базі Квасилівського професійного ліцею (далі – ліцей).

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією, основними законами України, державними та обласними цільовими програмами, нормативними документами Міністерства соціальної політики України, Державного та обласного центрів зайнятості щодо надання профорієнтаційних послуг населенню, нормативними документами навчального закладу, рішеннями педагогічної ради, а також даним Положенням.

1.3. Діяльність Центру планування кар’єри направлена на ефективну роботу, щодо сприяння працевлаштування випускників з метою сприяння реалізації права учнів на працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем, відстеження їх кар’єрного зростання, підвищення кваліфікації або перепідготовці у разі потреби, а також на координацію роботи в ліцеї по цим питанням.

Центр створюється з метою:

 • надання інформації про конституційні права молоді та випускників навчального закладу;
 • активізації власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості; формування активної життєвої позиції;
 • сприяння розвитку підприємницької ініціативи;
 • опанування навичками самопрезентації, написання резюме та техніці пошуку роботи;
 • розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.

1.4. Участь та взаємовідносини ліцею з іншими зацікавленими організаціями у створенні та сприянні діяльності Центру регламентуються відповідними угодами.

2.Порядок створення Центру.

2.1. Центр створюється у структурі ліцею в межах встановленої чисельності працівників навчального закладу відповідним наказом.

2.2. До діяльності Центру залучаються представники органів учнівського самоврядування, а також представники соціальних партнерів, роботодавців.

3. Основні завдання та напрямки роботи Центру

3.1. Сприяння працевлаштуванню випускників.

3.2. Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює ліцей.

3.3. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників.

3.4. Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

3.5. Здійснення консультаційної підтримки, інформування учнів і випускників ліцею про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці ( спеціальності), про основні тенденції локального ринку праці, вимоги роботодавців до шукачів роботи, можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема на сайті Центру за технічної підтримки сайту обласного центру зайнятості.

3.6. Консультування психологів і юристів, фахівців служби зайнятості та надання інформації про права та обов’язки молоді, проведення роз’яснювальної роботи серед молоді, щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносить, а також практична допомога в реалізації отриманих знань.

3.7. Допомога в оволодінні навичками пошуку роботи.

3.8. Розвиток підприємницької ініціативи, професійних і комунікативних якостей.

3.9. Активізація власних зусиль молоді, щодо вирішення проблем зайнятості.

3.10. Формування активної життєвої позиції та адекватної самооцінки.

3.11. Допомога у побудові плану професійної кар’єри на основі забезпечення відповідності особистих характеристик сучасним вимогам ринку праці.

3.12. Розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.

3.13. Сприяння молоді у здобутті додаткових професійних вмінь та навичок, підвищення кваліфікації, в тому числі в рамках програм навчання протягом життя та шляхом проходження практики, стажування безпосередньо на підприємствах області.

3.14. Координація отримання додаткової освіти на майстер-класах, бізнес-тренінгах, участі в програмах, проектах, щодо соціальної підтримки учнів.

3.15. Організація та проведення тренінгів (в т.ч. психологічних, мотиваційних), семінарів-тренінгів професійного спрямування з метою підвищення рівня самооцінки учня, опанування ними ефективних форм та методів техніки пошуку роботи, самопрезентації, спілкування з роботодавцем.

3.16. Підтримка у написанні власних резюме (в т.ч. за європейськими стандартами), створення, наповнення і актуалізація бази даних резюме учнів і випускників ліцею та інформаційна підтримка процесу рекрутингу.

3.17. Організація ярмарок кар’єри, професіографічних екскурсій, презентацій роботодавців, виїзних акцій з використанням мобільних засобів служби зайнятості для сприяння роботодавцям у підборі працівників з числа випускників ліцею.

3.18. Забезпечення можливостей безпосереднього спілкування з роботодавцями, ознайомлення з процесами виробництва, вимогами до працівника, соціальним пакетом.

3.19. Організація ефективного використання нових методологій у якісному підборі працівників з числа випускників для забезпечення потреб роботодавців області та формування кадрового резерву.

3.20. Організація та участь у семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях, дослідженнях у сфері соціальної роботи з учнівською молоддю та випускниками для сприяння у працевлаштуванні.

3.21. Розміщення та постійне оновлення інформаційного наповнення в Центрі з питань актуальної потреби в кадрах, інформації про нові підходи роботодавців у підборі персоналу, рекомендацій, щодо започаткування власної справи та пошуку роботи.

3.22. Подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомостей про нього (за його згодою) та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця.

3.23. Здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників навчального закладу за місцем їх проживання та відстеження їх кар’єрного зростання.

3.24. Висвітлення в засобах масової інформації кращого досвіду і кращих прикладів результатів ефективної діяльності Центр, щорічне інформування керівництва ліцею та учнів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на інформаційних ресурсах.

4. Порядок роботи Центру

4.1.Роботу Центру забезпечують керівники, які затверджуються наказом директора ліцею. Структура центру також затверджується наказом.

4.2. Керівники Центру забезпечують проведення заходів Центру необхідними нормативно-законодавчими, методичними та інформаційно-довідковими матеріалами, складають графік занять, організовують роботу згідно з тематичним планом, ведуть облік. Проведення заходів здійснюється у відповідності з затвердженим планом заходів та за потребою.

4.3.При необхідності, до проведення занять можуть залучатися спеціалісти центру зайнятості, психологи, представники роботодавців, викладачі вищих навчальних закладів, юристи, тренери.

4.4. Відвідувати заходи Центру можуть всі учні ліцею, які виявили бажання та потребують допомоги у вирішенні проблем зайнятості тощо.

4.5. Групи учасників заходів формуються з урахуванням наступних критеріїв: вік, курс, професія тощо.

4.6. Інформація про роботу Центру також може подаватися в формі оголошень та інформаційних повідомлень, в процесі проведення різних масових заходів ліцею та центрів зайнятості області.

5. Фінансування діяльності Центру

5.2. Матеріально-технічне забезпечення Центру (технічне обладнання та інформаційне забезпечення) повинне забезпечувати високий рівень діяльності та відповідати тематичному плану заходів.

5.1. Фінансування заходів Центру, щодо сприяння працевлаштуванню випускників здійснюється за рахунок коштів ліцею на підставі кошторису, затвердженого директором в установленому законодавством порядку, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

План роботи

План роботи Центру кар’єри

Квасилівського професійного ліцею на 2020 – 2021 нр

Зміст роботиДата (термін) проведенняВідповідальнийПримітка
1Провести профорієнтаційні тренінги з питань популяризації робітничих професій в школах міста за домовленістюПротягом рокуЗаступники директора з НВР та НВР, старший майстер,  практичний психолог, відповідальний ЦПК
2Висвітлювати інформацію про можливості професійного навчання та потребу в кваліфікованих робітниках на регіональному ринку праці на вебсайті ліцею, в засобах масової інформації, транспортних засобах, в громадських місцяхПротягом рокуВідповідальний ЦПК, відповідальний за роботу вебсайту – Жулавнік С.Ю.

3Забезпечити діяльність Центру професійної кар’єри . Поповнювати кабінет та стенд новими інформаційними матеріалами.Протягом рокуЗаступник директора НВР та відповідальний за ЦПК
4Дослідження ринку праці та ринку освітніх послугПротягом рокуСтарший майстер, відповідальний ЦПК
5Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.Протягом рокуСтарший майстер Заступник директора НВР
6Конкурси, спортивні змагання, виставки, науково-практичні конференції, круглі столи, майстер класи з питань профорієнтації професійПротягом рокуЗаступники директора з НВР та НВР, старший майстер,  практичний психолог, відповідальний ЦПК
7Предметні тижні професійПротягом року за окремим графікомЗаступник директора З НВР, Методист
8Висвітлення діяльності Центру в засобах масової інформації, на сайті навчального закладуПостійноВідповідальний ЦПК, відповідальний за роботу вебсайту – Жулавнік С.Ю

9Зустрічі учнів із підприємцями, успішними випускниками навчального закладу
Протягом рокуЗаступник директора З НВР, старший майстер, відповідальний ЦПК
10Екскурсії на підприємства, організації міста та районуПротягом рокуЗаступник директора З НВР, старший майстер
11Екскурсія до ресторану, учнів-кухарів 3-го курсу.Протягом рокуЗаступник директора з НВР
12Презентації та майстер-класи роботодавців

Протягом рокуЗаступник директора З НВР старший майстер, відповідальний ЦПК

13
Індивідуальні та групові консультації для учнів та роботодавцівПротягом рокуСтарший майстер, відповідальний ЦПК, Психолог
14Співпраця з центром зайнятості щодо здійснення консультативної підтримки, інформування учнів і випускників про вакантні місця на підприємствах, організаціях установах.
Протягом рокуЗаступник директора з НВР, відповідальний за ЦПК Представники центру зайнятості
15Ознайомлення учнів 1-го курсу з Центром кар’єри КПЛВересеньВідповідальний за ЦПК, кл. керівники
16Закріпити майстрів в/н, кл. керівників за школами міста для проведення профорієнтаційної роботиВересень-жовтеньЗаступник директора з НВР, відповідальний за ЦПК
17Ознайомлення із статтями «Закону України про охорону праці»
Вересень-жовтеньІнженер з охорони праці, відповідальний ЦПК
18Інформаційний кейс «Ярмарок вакансій»ЖовтеньЗаступник директора з НВР, старший майстер, відповідальний за ЦПК
19Флешмоб з професії «Кухар» під гаслом «Я ЦЕ ЛЮБЛЮ!»ЖовтеньЗаступник директора з НВР, психолог
20Проведення профінформаційного семінару для учнів на тему «Навички ділового спілкування»
ЖовтеньВідповідальний ЦПК,

21Майстер-клас з професії «Кухар» для школярів.ЛистопадЗаступник директора з НВР, Старший майстер
22Подорож у світ професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; рихтувальник кузовів» .ЛистопадЗаступник директора з НВР, старший майстер, відповідальний за ЦПК
23Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE»ЛистопадЗаступник директора З НВР, старший майстер
24Ярмарок  професійГруденьЗаступник директора З НВР, старший майстер, відповідальний за ЦПК

25Челендж від випускних груп з професії «Електорозазозварник; рихтувальник кузовів» під гаслом «ВМІЮ, МОЖУ,ЗРОБЛЮ»ГруденьВідповідальний за ЦПК, психолог
26Ознайомлення випускних груп з ринком праці.ЛютийЗаступник директора з НВР, старший майстер, відповідальний за ЦПК
27Майстер-клас «Як скласти резюме, навіть якщо нема що написати»
ЛютийВідповідальний за ЦПК, Психолог
28Проведення профінформаційного семінару для учнів на тему:»Як пройти співбесіду у роботодавця»ЛютийПредставник центру зайнятості, заступник директора з НВР, відповідальний за ЦПК
29Проведення Дня відкритих дверейКвітеньЗаступник директора з НВР старший майстер, відповідальний за ЦПК, методист
30Відео презентація, помилки при пошуку роботиКвітеньПсихолог, відповідальний за ЦПК
31Відеоелекторій для учнів 3-го курсу «Сучасне робоче рабство»ТравеньПсихолог, відповідальний за ЦПК

Корисна інформація

Пошук роботи за допомогою Інтернету:
– Український сервер працевлаштування: www.jobs.com.ua
– «Робота в Україні»: www.job-ua.vsrtualave.net
– «Електронна біржа праці»: www.job-center.com.ua
– «Українська кадрова система»: www.jobaza.com.ua
– «Актуальні вакансії в Україні та закордоном»: www.ukrjob.net
– «Робота для студентів та випускників»: www.startjob.com.ua

Інформація про підприємства України:
– «Інформаційний банк України. Інформація про організації України»:
www.infobank.com.ua
– “Україна промислова: виробництво, торгівля, послуги»: www.ukrindustrial.com

Поради щодо працевлаштування

  Поради тим, хто вирішив одержати хорошу роботу

 Шукати роботу потрібно завжди (якою б хорошою не була ваша нинішня робота, її можна втратити завжди через обставини, від вас не залежні). Ніхто вам нічого не винен зокрема й роботу! За неї потрібно поборотися! Не розраховуйте знайти таку ж роботу, що була у вас. Будьте готові до зміни діяльності так, щоб справитися з новою роботою і отримати від неї задоволення.. 

Навіть якщо Ви маєте великий досвід пошуку роботи, пам’ятайте, що до кожної нової співбесіди необхідно завчасно готуватись. Відповідальніше до співбесіди ставляться, як правило, висококваліфіковані спеціалісти. Дуже часто підготовка до співбесіди тим гірша, чим нижчий фаховий рівень претендента. Тому кожен раз, отримавши запрошення на співбесіду, готуйтесь дуже ретельно. В цьому Вам допоможуть наведені нижче поради.

 Підготовка до співбесіди

1. Постарайтесь роздобути відомості про підприємство( організацію), в яку Ви хочете влаштуватися на роботу. 

2. Майте при собі копії всіх необхідних документів, професійне резюме, копії свідоцтв про освіту. 

3. Підготуйтесь назвати прізвища та телефони осіб, які могли б дати Вам рекомендацію, попередньо погодивши це з ними. 

4. Узнайте місцезнаходження організації, яким транспортом добиратися, щоб не запізнюватись. 

5. Потурбуйтесь про те, щоб у Вас було достатньо часу на той випадок, якщо співбесіда затягнеться. 

6. Дотримуйтесь ділового стилю в одязі. 

7. Складіть перелік можливих запитань до Вас та підготуйте варіанти відповідей. 

8. Окремо продумайте, як обговорити питання про оплату праці. 

9. Добре опрацюйте відповіді на найбільш імовірні запитання, уяснивши це у вигляді ігрової репетиції співбесіди. 

10. Обов’язково підготуйте запитання, які Ви задасте роботодавцеві, якщо Вам випаде така нагода. 

Поведінка на співбесіді

1. Прийшовши  на співбесіду, постарайтесь бути з усіма ввічливими, терплячими і люб’язними. 

2. Добросовісно заповнюйте всі анкети і формуляри, які Вам запропонують. 

3. На початку співбесіди представтесь, а також поцікавтесь як звати співрозмовника. 

4. Підтримуйте із співрозмовником візуальний контакт. Не уникайте відвертого погляду. 

5. Уважно слухайте запитання, не перебиваючи співрозмовника. 

6. Якщо Ви не впевнені, що правильно зрозуміли запитання, не встидайтесь уточнити. 

7. Уникайте пустослів’я, відповідайте по суті запитання. 

8. Будьте об’єктивними і правдивими, але не надто відвертими. 

9. Якщо виникне необхідність подати негативну інформацію про себе, не заперечуйте факти, що мали місце, однак постарайтесь урівноважити їх позитивною інформацією про себе. 

10. Тримайтесь з гідністю, уникайте справити враження невдахи чи злидаря, однак утримайтесь від зухвалої манери поведінки. 

11. Якщо Вам запропонують задати запитання, обов’язково задайте їх, проте не захоплюйтесь (2-3 запитання). 

12. Задаючи запитання, перш за все поцікавтесь змістом роботи та умовами її виконання. 

13. Уникайте на першому етапі співбесіди задавати запитання про оплату праці. 

14. Обов’язково уточніть, як саме Ви дізнаєтесь про результати співбесіди. 

15. На завершення співбесіди не забувайте про звичні правила хорошого тону, будьте ввічливими.

• Хай Вам щастить!. 

 П’ЯТДЕСЯТ ПРИЧИН, ЧЕРЕЗ ЯКІ НЕ ОТРИМУЮТЬ РОБОТУ 

 За значущістю: 

1.  Неохайний зовнішній вигляд. 

2. Манери всезнайки. 

3. Невміння пояснювати: слабкий голос, погана дикція. 

4. Відсутність плану кар’єри, чітких цілей і завдань. 

5. Недолік щирості й урівноваженості. 

6. Відсутність інтересу й ентузіазму. 

7. Неможливість участі в справах, крім обумовленого графіка. 

8. Надмірна концентрація на грошах: зацікавленість тільки в більш високій оплаті. 

9. Низька успішність під час навчання. 

10. Небажання почати знизу: очікує занадто багато чого і занадто швидко. 

11. Прагнення до самовиправдання, ухильність, посилання на несприятливі фактори. 

12. Недолік такту. 

13. Недостатня зрілість. 

14. Недостатня ввічливість. 

15. Презирливі відгуки про попередніх роботодавців. 

16. Недостатнє уміння орієнтуватися в суспільстві. 

17. Виражене небажання учитися. 

18. Недостатня жвавість. 

19. Небажання дивитися в очі співрозмовникові. 

20. Мляве, “риб’яче” рукостискання. 

21. Нерішучість. 

22. Неробство під час відпустки, пріоритет пляжних задоволень. 

23. Невдале сімейне життя. 

24. Непорозуміння з батьками. 

25. Неохайне поводження. 

26. Відсутність цілеспрямованості. 

27. Бажання одержати роботу на короткий час. 

28. Мало почуття гумору. 

29. Мало знань. 

30. Несамостійність (батьки приймають за нього рішення). 

31. Відсутність інтересу до компанії або галузі. 

32. Окреслення того, з ким має знайомство. 

33. Небажання відправлятися туди, куди буде потрібно. 

34. Цинізм. 

35. Низький моральний рівень. 

36. Лінь. 

37. Нетерпимість при сильно розвинених упередженнях. 

38. Вузькість інтересів. 

39. Невміння цінувати час. 

40. Погане ведення своїх фінансових справ. 

41. Відсутність інтересу до суспільної діяльності. 

42. Відсутність розуміння цінності досвіду. 

43. Радикальність ідей. 

44. Неакуратність 

45. Запізнення на співбесіду без поважної причини. 

46. Відсутність будь-яких відомостей про компанію-роботодавця. 

47. Невихованість (не дякує співрозмовнику за приділений час). 

48. Відсутність питань про роботу до потенційного роботодавця. 

49. Сильно тиснучий тип. 

50. Невизначеність відповідей на запитання. 

Ефективний спосіб попасти на співбесіду і в результаті отримати роботу є пошук роботи за допомогою телефону. Мета телефонного дзвінка і розмови – викликати бажання у потенційного роботодавця зустрітися з Вами і більше про Вас дізнатися. Цій меті мають бути підпорядковані всі Ваші дії.

Перед телефонуванням: 

•  в оголошенні виділіть ім’я людини чи назву відділу, з якими Вам потрібно зв’язатись; назву вакансії, яка зацікавила Вас; 

•  запишіть запитання, які Ви поставите роботодавцю; 

•  тримайте під рукою копію свого резюме; 

•  подумайте, що Ви можете запропонувати роботодавцю; підготуйтесь відповісти на запитання про себе та чому Ви зацікавлені саме в цій вакансії; 

•  одягніться для більшої впевненості в зручний діловий одяг; 

• приготуйте ручку та папір, щоб записати необхідну інформацію. 

Під час телефонування: 

•  попросіть з’єднати Вас з людиною чи відділом, який Вам потрібен; 

•  чітко назвіть своє прізвище, ім’я та по батькові, а також вакансію, в якій Ви зацікавлені; 

•  під час розмови уникайте мовних зворотів, які виражають невпевненість, сумніви; 

•  запитуйте, про те, що Вас цікавить, не соромтесь перепитувати, якщо чогось не зрозумієте, але й будьте готові відповісти на будь-яке запитання роботодавця; 

•  занотуйте дату, час, місце зустрічі, ім’я людини з якою необхідно зустрітись, домовтесь про зустріч; 

•  якщо вакансія зайнята, запитайте про працевлаштування в майбутньому. З’ясуйте, чи можете Ви знову зателефонувати через певний час; 

•  запропонуйте надіслати своє резюме на випадок вільного робочого місця, незалежно від результату розмови; подякуйте роботодавцю за витрачений час. 

Пробні телефонні дзвінки до роботодавців Багато вакансій не рекламується через засоби масової інформації. Один із способів знайти ці вакансії – це телефонний дзвінок. Такі дзвінки називаються пробними, тобто, коли людина припускає, що на підприємстві є вакансії, але вона в цьому не впевнена. Як робити пробні дзвінки? У цьому виді дзвінків особливе місце відводиться підготовці. Коли здійснюється пробний дзвінок, роботодавець його не очікує і, звичайно, не готовий ставити запитання. Спочатку він може не зрозуміти, хто і чому телефонує. Це дає змогу претенденту заволодіти ініціативою, вести і контролювати розмову. 

Слід детально продумати: 

•  яку роботу Ви можете виконувати? 

•  які обов’язки згідні взяти на себе? 

•  які вміння у Вас є і які будуть потрібні відносно вакансії. Важливо знати ім’я та по батькові людини, що відповідає за прийом працівників.

Пам’ятайте, що Вашого дзвінка не чекають, і якщо Ви передчасно відкриєте мету свого звернення першому, хто підніме трубку, то відповідь майже завжди буде негативною, а розмова закінченою.

 Продумайте раніше всі запитання, які Ви хочете з’ясувати у свого потенційного роботодавця, але пам’ятайте, що простіше домовитись про особисту зустріч.

Починаючи розмову, зверніться до співрозмовника за ім’ям, поясніть мету свого дзвінка, відрекомендуйтесь. 

•  запропонуйте надіслати своє резюме; 

•  запитайте, чи можете Ви знову зателефонувати пізніше; 

•  запитайте, чи знає роботодавець про можливі вакансії в інших відділах чи підприємствах. Будьте ввічливими та коректними. Якщо роботодавець згодився переглянути Ваші документи, подайте їх якомога швидше. 

Навіть якщо Ви маєте великий досвід пошуку роботи, пам’ятайте, що до кожної нової співбесіди необхідно завчасно готуватись. Відповідальніше до співбесіди ставляться, як правило, висококваліфіковані спеціалісти. Дуже часто підготовка до співбесіди тим гірша, чим нижчий фаховий рівень претендента. Тому кожен раз, отримавши запрошення на співбесіду, готуйтесь дуже ретельно. В цьому Вам допоможуть наведені нижче поради.

Співбесіда з роботодавцем – запорука успішного працевлаштування

Як створити позитивне враження про себе у роботодавця, з яким Ви ведете розмову про працевлаштування? Як побудувати цю бесіду? На чому сконцентрувати увагу співбесідника? Як продуктивно використати час, відведений для бесіди? Ці та інші запитання в умова конкуренції на ринку праці набувають особливого значення. Що можна порадити?

Перед тим, як прийти на співбесіду до роботодавця, зберіть інформацію про дане підприємство. Це допоможе Вам краще уявити свою майбутню діяльність і уникнути помилок. Людина, яка претендує на керівну посаду, своїми діями повинна засвідчити поінформованість про діяльність компанії. Заздалегідь підготуйте відповіді на можливі запитання: “Що Ви знаєте про нашу фірму?”, “Чим Вас приваблює ця посада?”, “Чому Ви вирішили змінити роботу?” і т.п.

 Щоб відповісти на подібні запитання, слід спочатку вивчити вимоги до даної посади та її перспективи. В усякому разі, відповіді типу: “Для мене це питання честолюбства” або “Мене приваблює зарплата” дуже не бажані.

Зверніть увагу на свій зовнішній вигляд і манери. Вони відіграють основну роль. Хороші манери кандидата завжди позитивно впливають на роботодавця.

Багато працівників, що проводять співбесіду, звертають увагу на взуття кандидата і підбір кольорової гами в його одязі. Жінці, яка влаштовується на роботу, безумовно, слід підкреслити свою привабливість. Не можна, однак, одягатись екстравагантно, вести себе занадто самовпевнено. Не запізнюйтесь на співбесіду.

Поводьте себе ввічливо і просто. Постарайтеся бути ввічливим з кожним, кого Ви зустрінете в приміщенні фірми, оскільки нерідко начальники після співбесіди цікавляться думкою про кандидата в секретаря або рядового працівника. Не просіть дозволу подзвонити й не давайте номер телефону офісу, в який Ви влаштовуєтесь, своїм знайомим, щоб вони розшукували Вас там під час співбесіди.

Будьте терплячі. Оскільки в таких випадках тривалість зустрічі визначити не можна, не виявляйте нетерпіння, якщо Вас попросять почекати в приймальні. Якщо Ви змушені були піти, залиште записку з ввічливим поясненням причин того, чому ви пішли з обіцянкою подзвонити пізніше й узгодити час нової зустрічі.

Як поводити себе під час співбесіди ?

Як правило, працівник, який проводить співбесіду, намагається створити максимально сприятливу атмосферу для кандидата, оскільки тільки за такої умови він зможе визначити, чи та Ви людина, яка йому потрібна. Пам’ятайте, що деякі особливості поведінки кандидата (наприклад, м’яке, в’яле рукостискання) з самого початку можуть викликати до нього антипатію.

 Будьте спостережливі

Може якісь деталі допоможуть Вам зрозуміти наміри співбесідника, або його звички і смаки. Не забувайте, що завжди корисно виявити спільні інтереси.

Не поводьте себе розв’язно. Доброзичливе ставлення працівника кадрової служби не означає, що Ви негайно ж повинні переходити з ним на “ти”. Якщо він приймає Вас без піджака, Ви не повинні знімати свій без запрошення.

Покажіть співбесіднику, що слухаєте його з цікавістю. Багато починають розмову з короткої інформації про підприємство і посади, на яку претендує кандидат. Задавайте співбесіднику запитання, вставляйте слова “розумію”,”дуже цікаво”, всіляко виказуйте своє зацікавлення розмовою. Не відповідайте коротко. Намагайтеся давати розгорнуті відповіді, що дозволяють оцінюючому Вас працівнику отримати інформацію, яка його цікавить. Випереджайте його запитання. Можете бути впевнені, що це буде оцінено позитивно. У той же час не будьте багатослівним і не давайте зайвої інформації.

Слідкуйте за співбесідником. Якщо бачите ознаки нетерпіння або втоми, змініть тему, задайте запитання, щоб пробудити його цікавість до Вас. Вимагайте інформацію про посаду, на яку Ви претендуєте і підприємство в загальному. Намагайтеся задавати обдумані і нестандартні запитання. Пам’ятайте, що за ними співбесідник оцінює Вас.

Не перехвалюйте себе. Навіть, якщо Ви зобов’язані своїми заслугами перш за все самому собі, ніколи не підкреслюйте цього, звертайте увагу на добрі відносини з колегами, частіше говоріть “ми”. Якщо Ви спеціаліст широкого профілю, зверніть увагу на якийсь свій недолік в одній із спеціальностей, це покаже, що Ви відчуваєте себе впевненіше в інших сферах діяльності й не ховаєте хибних сторін.

Зізнавайтеся в своїх колищніх помилках. Це свідчить про те, що Ви підвищуєте свій діловий рівень і вмієте вчитися на власному досвіді.

Зізнайтесь, що Ви не знаєте, як відповісти на запитання співбесідника. Деякі запитання побудовані так, що на них не можна дати конкретну відповідь

Якщо Ви помітите, що Ваш співбесідник чогось не знає або не розуміє, не підкреслюйте це й не намагайтеся його вчити.

Як поводити себе після співбесіди?

Наміри співбесідника перервати зустріч виявляються дуже чітко. У такому разі підніміться зі стільця й запитайте: “Може, Вас цікавить щось інше?”. Це дозволить виграти час, одержати нову інформацію.

Не соромтеся спитати оцінюючу Вас особу, коли Ви отримаєте відповідь. Але не намагайтеся бути занадто настирливим. Тільки у випадку, якщо у Вас є інші пропозиції, подзвоніть йому й поясніть ситуацію.

Деякі кандидати після розмови посилають листи з подякою або просять спільних знайомих нагадати про себе. Ні в якому разі не робіть цього. Краще під час бесіди дипломатично натякніть, що Ви знайомі з таким-то працівником фірми, з яким в минулому успішно працювали. При потребі, особа, що проводить бесіду, звернеться до нього за інформацією.

Якщо під час зустрічі Ви зрозуміли, що це місце Вас не цікавить, не соромтеся сказати про це співбесіднику, подякуйте йому за увагу до своєї особи. 

10 класичних помилок у виборі одягу для співбесіди при прийомі на роботу

 Досягнення успіху в житті багато в чому залежить від того, у якій сфері діяльності людина вирішила себе реалізувати. Однак процес реалізації себе як професіонала найчастіше поєднаний з пошуком роботи 

Коли потенційне місце роботи знайдене, необхідно пройти співбесіду. І для того, щоб успішно перебороти цю ступінь, крім наявності професійних навичок, необхідно знати, як правильно себе поводити

Перше враження завжди найсильніше, і воно дуже важко піддається зміні, хоча і може бути неточним. Тому дуже важливо із самого початку зробити на представника фірми найприємніше враження. Одяг може багато чого розповісти про господаря. І нам доведеться враховувати такий “витік” інформації, а виходить, ретельно продумувати гардероб.

Міжнародна Асоціація імідж-консультантів (Assoociation of Image Consultant International) виявила десять помилок, які найчастіше зустрічаються у людей, що шукають роботу.

При проходженні співбесіди з роботодавцем неприпустимі:

1. Довгі яскраво нафарбовані нігті. Інша крайність – непідстрижені і брудні нігті. 

2.Надмірне захоплення ювелірними прикрасами. Використання великих сережок і браслетів. Використання одночасно декількох сережок. Сережки в носі, губах і т.д. 

3. Взуття з відкритими носками чи без задника. 

4. Улітку неприпустимі голі жіночі ноги. Обов’язкові панчохи чи колготки нейтральних тонів. 

5. Шорти чи пляжні брюки. 

6. Порваний костюм з несвіжою сорочкою. 

7.Шкіряна куртка (стосується і чоловіків, і жінок). Взагалі виробів зі шкіри варто уникати. Єдиний виняток – ремінь для годинника і сумка. 

8. Галстук – “метелик” у чоловіків. 

9. Сумки, прикрашені логотипами, і пластикові пакети, набиті паперами. 

10. Червоні портфелі, сумки, туфлі, краватки, сорочки і т.д. 

При проходженні співбесіди варто виглядати максимально консервативно і строго. Одяг і аксесуари повинні бути витримані в сірих і блакитних тонах. Коричневий колір асоціюється з діловим щоденним костюмом, і тому при проходженні співбесіди не прийнятний. Чорний колір виглядає траурно, а зелений небезпечний – при повному освітленні костюм зеленого кольору може виглядати не кращим чином, повідомляє Washington РrоFile.

Звичайно, зовнішній вигляд і стиль одягу навряд чи може стати єдиним знаряддям у перемозі на співбесіді при прийомі на роботу, але допоможе не програти. 

Як правильно скласти резюме

Правильно написане резюме – перший крок на шляху пошуку роботи. Це перший, а іноді єдиний, погляд роботодавця або кадрового агентства на Вас, причому, Вашими ж очима. Ваш єдиний шанс процвітати – це той момент, коли резюме читають вперше. Як правило, на перегляд резюме витрачається не більш 2-3 хвилин. Якщо увагу залучити не вдалося – Ваше резюме не спрацювало. 

Від того, наскільки добре написано резюме, буде залежати, запросять Вас на співбесіду або відкладуть у стопку безперспективних. Саме у резюме необхідно в короткій формі і дохідливо пояснити роботодавцеві або кадровому агентству, чим Ви відрізняєтеся від інших двадцяти, а то і сорока здобувачів-конкурентів. Тому потрібно відноситися до складання резюме якомога ретельніше. Навіть якщо ви поки не шукаєте роботу, резюме потрібно починати писати, вносячи в нього корективи. Воно може знадобитися Вам терміново, а поспішно обмірковувати й оцінювати свої переваги неймовірно складно. Крім того, для кожного нового місця роботи бажано складати окреме резюме, правильно розставляючи акценти саме на тих навичках і знаннях, що потрібні для цієї позиці

Спочатку ряд порад загального плану: 

•   Майте на увазі, що Ваше резюме буде читати людина, що Вас ніколи не бачила і нічого про Вас не знає. Це практично єдиний шанс для Вас познайомитися, тому потрібно справити приємне враження. 

•   Резюме найкраще відправляти по електронній пошті, заповнювати на сайті, якщо така можливість на ньому передбачена, або привозити особисто. У крайньому випадку можна відправити по факсу, але майте на увазі, що погана якість друку на факсовому папері відразу надає Вашому резюме не найбільш виграшного вигляду. 

•   Категорично не рекомендуємо відправляти резюме у вигляді посилання на Вашу особисту сторінку в інтернеті. Рукописний варіант просто неприпустимий 

•   Папір повинен бути білий, найкраще укласти резюме у файл або прозорий пластиковий куточок. Фотографія необов’язкова для резюме, що представляється на підприємство, але в ЦРК фотографію краще залишити – її не покажуть роботодавцеві без Вашого дозволу. 

•   Шрифт повинний бути чітким, не дрібним і не великим. Ніяких екзотичних варіантів. Оформлення – сугубо ділове. Чіткий розподіл на розділи. 

•   Необхідно вказати вакансію, на яку Ви претендуєте. Роботодавцеві потрібно називати тільки ті позиції, що потрібні в даний момент на підприємстві. 

•Жирним великим шрифтом рекомендуємо виділити прізвище, ім’я, по батькові. Дата народження і число повних років. 

•  Обов’язково написати контактний, домашній, стільниковий або робочий телефон. Якщо Ви шукаєте роботу в іншому місті або агентстві з іншого міста, необхідний код міста. Не зашкодить адреса електронної пошти і номер пейджера. Можна залишити телефон друзів або родичів на випадок, якщо іншого зв’язку з Вами не буде. 

• Домашня адреса з вказівкою індексу, міста, бажано району. Обов’язковий номер будинку і квартири для того, щоб відправити Вам повідомлення про вакансії поштою, якщо Ваші телефони змінилися, а Ви не сповістили вчасно. 

•  Необхідно повідомити Ваш родинний стан. Прийнято наступні позначення: заміжня, незаміжня, одружений, холостий. Не прийнято повідомляти про цивільний шлюб, розлучення, удівство і т.п. Діти, якщо такі у Вас є, називаються за статтю і віком, наприклад, “дочка, 12 років і син, 7 років”. Якщо дітей немає, це також слід вказати. 

• Освіта. Не слід писати, яку школу Ви закінчили і з якими оцінками: може скластися враження, що Вам більше нічим похвалитись. Далі пишеться рік вступу і закінчення вузу і/або технікуму, повністю найменування інституту і/або технікуму (у дужках можна вказати його абревіатуру) і місто, де він знаходиться. Далі – факультет і спеціальність, зазначена у Вашому дипломі. Форма навчання: вечірня, заочна, очна. Аспірантура описується таким же чином. Обов’язково – курси або інші форми підвищення кваліфікації. 

•   Знання іноземної мови. Не слід завищувати рівень знання Вами іноземної мови: Вам доведеться працювати, можлива попередня перевірка рівня Ваших знань роботодавцем. Звичайно прийнята наступна градація: початковий рівень, ґрунтовні знання, вільне володіння. 

•  Робота з комп’ютером. Якщо Ви не програміст і не знаючий користувач, ми рекомендували би проконсультуватися із знаючими людьми, як правильно називаються пакети, з якими Ви працюєте. Потрібно вказати володіння бухгалтерськими програмами, а також спеціальними програмами, наприклад, графічними редакторами. Також необхідно відзначити знання Інтернет і вміння користуватися електронною поштою, що не зовсім те саме, як це здається деяким. 

• Знання оргтехніки. Припускає уміння працювати з офісними міні-АТС, ксероксом, факсом. Телекс указується додатково. Водійське посвідчення, наявність автомобіля 

•  Місця роботи, у зворотному хронологічному порядку, починаючи з останнього, включаючи роботу за сумісництвом і без оформлення у трудовій книжці. Насправді роботодавця цікавлять тільки останні 2-3 місця роботи і період не більше 10 років, тому їх і потрібно описати докладніше: чим займається підприємство, чисельність працівників, Ваша посада на підприємстві, кількість Ваших підлеглих, дуже докладно – реальні посадові обов’язки. Причини звільнення або пошуку нової роботи. Усі ці питання Вам зададуть, краще сформулювати їх заздалегідь і коротко викласти. Гірше, якщо вони застануть Вас зненацька. 

• Приклади успіхів і досягнень, такі, як збільшення обсягу продажів на … відсотків, розвиток нового напрямку, залучення особливо крупних клієнтів, проведення вдалих кампаній, налагоджені зв’язки у регіонах. 

• Додаткові відомості: усе, що Ви хотіли б повідомити для опису Ваших особистих якостей. Як правило, вказуються такі якості, як комунікабельність, лояльність, мобільність, креативність, урівноваженість, безконфліктність, чесність, висока навченість. 

•   Можливість або неможливість відряджень і ненормований робочий день. Ні в якому разі не використовуйте слова, змісту яких Ви не знаєте напевно або сумніваєтеся в правильності їхнього написання. Подивіться у словник або проконсультуйтеся з фахівцем. Єдина граматична помилка може зіпсувати усе враження від блискучого резюме і затьмарити роки Вашої вдалої роботи 

•   Інформація, яка подана в резюме, повинна бути достовірною. Не залишайте “білих плям” у своєму резюме. А саме головне – резюме повинно бути коротким: не більш однієї – півтори сторінок. Ваше уміння ясно формулювати, коротко викладати – показник високого рівня загальної культури.