НПЦ - основне

Навчально-практичний центр

за професією “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

  • Квасилівський професійний ліцей, відповідно до наявних ліцензій на здійснення освітньої діяльності, надає послуги по стажуванню та  підвищення кваліфікації (підвищення робітничого розряду), підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників в Навчально-практичному центрі  за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

СТАЖУВАННЯ:

   Метою стажування є ознайомлення з новітніми виробничими технологіями, сучасним устаткуванням та інвентарем, практичне відпрацювання технологій ремонту та діагностики стану автомобіля, а також проведення незалежної кваліфікаційної атестації на підтвердження  розряду за професією «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

     Форма навчання – з відривом від виробництва.

     Термін навчання – 5 днів (30 годин).

     Вартість навчання одного слухача складає близько 370-400 грн. (при наповнюваності групи 15 слухачів).

     Слухачі забезпечуються гуртожитком

     Після закінчення  стажування слухачі отримують   довідку про проходження стажування, відповідно до чинного законодавства, з вказаною кількістю годин.  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

  НПЦ Квасилівського професійного ліцею пропонує проведення підвищення кваліфікації  за професією «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» за 2-5 розрядами з терміном навчання 2 – 3,5 місяці (з відривом від виробництва).

Орієнтовна вартість навчання одного слухача – 1500 – 2500 грн.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:

Пропонуємо  проведення окремих майстер-класів та семінарів-практикумів, круглих столів та методичних секцій на вимогу замовників.

Ми відкриті до співпраці!!!    

КОНТАКТИ: 

Адреса Квасилівського професійного ліцею: вул.Молодіжна, 30, смт.Квасилів, Рівненський район, Рівненська область;

Телефони: (0362) 20-34-62; 098 052 44 74

Е-mail: kvasilov.proflicey@ukr.net

Контактна особа: Борисюк Анна Юріївна    

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-практичний центр на базі

Квасилівського професійного ліцею

для підготовки за професією

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»

І.Загальні положення

1.1. Дане положення розроблено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2012 №694 «Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 року за № 1109/21421.

1.2. Навчально-практичний центр (далі НПЦ) є структурним підрозділом Квасилівського професійного ліцею (далі – професійно-технічний навчальний заклад).

1.3. Головною метою НПЦ є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ за вказаним напрямком, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ (далі – слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії  постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій у сфері автотранспорту, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

1.4. НПЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”,“Про професійно-технічну освіту”, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

1.5. НПЦ створено наказом Квасилівського професійного ліцею відповідно до наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

ІІ. Напрями діяльності НПЦ

2.1. Співробітництво з підприємствами, організаціями, установами (далі – підприємства), навчальними закладами, центрами зайнятості, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти, передового досвіду з професійної підготовки кваліфікованих робітників за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

2.2. Впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних технологій та методів професійного навчання із застосуванням сучасних виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

2.3. Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення, апробації кращого педагогічного та виробничого досвіду у сфері автотранспорту і впровадження його в інших навчальних закладах і установах.

2.4. Інформатизація і комп’ютеризація процесу професійного навчання.

ІІІ. Функції НПЦ

3.1. Сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

3.2. Організація та проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників автомобільного виробництва, а також стажування та підвищення кваліфікації викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання авторемонтного профілю.

3.3. Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, конкурсів фахової майстерності, засідань методичних секцій з вивчення та відпрацювання новітніх технологій у сфері автотранспорту.

3.4. Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніх технологій автомобільного виробництва, інструментів та матеріалів.

3.5. Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

3.6. Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.

3.7. Надання практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій автомобільного виробництва.

3.8. Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.

ІV. Управління діяльністю НПЦ

4.1. Керівництво НПЦ здійснює директор професійно-технічного навчального закладу.

4.2. Координацію науково-методичної роботи НПЦ здійснюють державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», навчально-методичний центр професійно–технічної освіти у Рівненській області.

4.3. Річні плани та звіти про діяльність НПЦ узагальнюються Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

V. Кадрове забезпечення діяльності НПЦ

5.1. Керівник професійно-технічного навчального закладу затверджує штатний розпис і штат НПЦ за рахунок коштів спеціального фонду.

5.2. При затвердженні штатного розпису слід керуватись штатними нормативами, схемами посадових окладів та умовами оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

5.3.  До роботи в НПЦ можуть залучатися штатні працівники професійно-технічного навчального закладу.

5.4. На працівників НПЦ поширюються усі права та обов’язки працівників професійно-технічного навчального закладу.

VI. Забезпечення діяльності НПЦ

Забезпечення діяльності НПЦ здійснюється професійно-технічним навчальним закладом в межах коштів, виділених на його діяльність, а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами професійно-технічного навчального закладу, та інших джерел фінансування, незаборонених законодавством на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та навчальним закладом.

Програми стажування

Індивідуальний план (попередній)

з/п
Найменування тем (завдань) 4 розряд
К-сть годин
1.Тема 1. Ознайомлення з навчально-практичним центром.1
1.1Коротка історія навчального закладу. Структурні підрозділи ПТНЗ. Ознайомлення з режимом роботи.
2.Тема 2. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.2
2.1Вступний інструктаж з охорони праці. Основні вимоги правил пожежної безпеки.
3.Тема 3. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації.1
3.1Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації слюсаря з ремонту автомобілів 4 розряду.
4.Тема 4. Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що використовується у процесі стажування.2
4.1Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що використовується у процесі стажування.
5.Тема 5. Перевірка та регулювання кутів встановлення керуючих коліс.6

5.1
Вплив кутів встановлення коліс на безпеку руху, керованість автомобіля, зношення шин. Причини порушення кутів встановлення коліс. Обладнання та інструмент, який використовується для визначення кутів встановлення коліс і їх регулювання. Вимоги безпеки праці при виконанні робіт. Технологічна послідовність виконання робіт при перевірці та регулюванні кутів встановлення коліс.
6.Тема 6. Демонтаж-монтаж автомобільних шин. Балансування коліс.6
6.1Необхідність виконання демонтажно-монтажних робіт. Характерні дефекти шин та причини їх виникнення. Дизбаланс колеса та його вплив на керованість автомобіля та зношення шин. Типи балансування грузиків. Обладнання та інструмент, який використовується для виконання демонтажу-монтажу шин та балансування коліс. Вимоги безпеки праці при виконанні демонтажу –монтажу шин і балансуванні коліс. Технологічна послідовність виконання демонтажу шин. Проведення дефектування та ремонту шин (при неохідності). Технологічна послідовність виконання монтажу шин. Технологічна послідовність виконання балансування коліс.
7.Тема 7. Ремонт гальмівної системи з гідроприводом.6
7.1Можливі неполадки гальмівної системи із гідроприводом. Вплив неполадок гальмівної системи на безпеку руху. Вимоги безпеки праці при виконанні робіт. Діагностування гальмівної системи. Заміна зношених елементів гальмівної системи та виконання ремонтних робіт. Заміна зношених елементів гальмівної системи та виконання ремонтних робіт. Технологічна послідовність виконання робіт при заміні гальмівної рідини та видаленні повітря із гідроприводу гальмів.
8Тема 8. Оформлення звіту про підсумки стажування (поза сіткою годин)
8.1Звіт про підсумки стажування включає опис по кожному завданні програми, в якому відображена стисла інформації про ПТНЗ, розкритий короткий зміст робіт і час на їх виконання, представлена характеристика техніки та технології, а також пропозиції щодо можливостей використання їх при роботі в навчальному закладі тощо.
9.Тема 9. Виконання кваліфікаційної роботи, складання кваліфікаційного іспиту6
9.1Заслуховування звітів про проходження стажування; перевірка щоденників стажистів. Виконання кваліфікаційних робіт. Видача виробничих характеристик стажистам. Вручення Довідок про проходження стажування.

Всього:30
4 розряд

Індивідуальний план (попередній)

з/п
Найменування тем (завдань) 5 розряд
К-сть годин
1.Тема 1. Ознайомлення з навчально-практичним центром.1
1.1Коротка історія навчального закладу. Структурні підрозділи ПТНЗ. Ознайомлення з режимом роботи.
2.Тема 2. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.2
2.1Вступний інструктаж з охорони праці. Основні вимоги правил пожежної безпеки.
3.Тема 3. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації.1
3.1Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації слюсаря з ремонту автомобілів 5 розряду.
4.Тема 4. Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що використовується у процесі стажування.2
4.1Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що використовується у процесі стажування.
5.Тема 5. Діагностика стану циліндро- поршневої групи двигуна.6
5.1
Вплив стану циліндро–поршневої групи на техніко-експлуатаційні властивості автомобіля. Методи діагностування стану циліндро-поршневої групи. Прилади та інструмент, який використовують при діагностуванні. Вимоги безпеки праці при виконанні робіт. Технологічна послідовність виконання робіт при перевірці компресії двигуна та перевірці стану циліндро-поршневої групи витратоміром повітря. Методи уточнення причин зменшення компресії двигуна.
6.Тема 6. Діагностування електронних систем керування автомобіля мультимарочним тестером.6
6.1Можливі неполадки електронних систем керування автомобілем та їх вплив на техніко-економічні показники. Ознайомлення з основними технічними характеристиками мультимарочного сканера. Функціональні можливості мультимарочного сканера та принцип його роботи. Діагностичні адаптери. Місце знаходження діагностичних роз’ємів на автомобілі. Вимоги безпеки праці при виконанні робіт. Підготовка приладу до роботи. Технологічна послідовність виконання робіт при перевірці різних систем.
7.Тема 7. Діагностика форсунок інжекторних систем живлення на стенді. Промивання та ультразвукова очистка форсунок.6
7.1Вплив забруднення інжекторів на техніко-економічні показники роботи двигуна. Способи промивання та очистки інжекторів. Прилади та матеріали, які використовують для промивання і очистки інжекторів. Вимоги безпеки праці при виконанні робіт. Технологічна послідовність виконання робіт при перевірці та промиванні інжекторів на стенді. Технологічна послідовність виконання робіт при проведенні ультразвукової очистки інжекторів.
8Тема 8. Оформлення звіту про підсумки стажування (поза сіткою годин)
8.1Звіт про підсумки стажування включає опис по кожному завданні програми, в якому відображена стисла інформації про ПТНЗ, розкритий короткий зміст робіт і час на їх виконання, представлена характеристика техніки та технології та пропозиції щодо можливостей використання їх при роботі в навчальному закладі тощо.
9.Тема 9. Виконання кваліфікаційної роботи, складання кваліфікаційного іспиту6
9.1Заслуховування звітів про проходження стажування; перевірка щоденників стажистів. Виконання кваліфікаційних робіт. Видача виробничих характеристик стажистам. Вручення Довідок про проходження стажування.

Всього:30
5 розряд

Тематичний план стажування

з/п
Найменування тем (завдань) 6 розряд
К-сть годин
1.Тема 1. Ознайомлення з навчально-практичним центром.1
2.Тема 2. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.2
3.Тема 3. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації.1
4.Тема 4. Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що використовується у процесі стажування.2
5.Тема 5. Перевірка гальмівних властивостей автомобіля.6
6.Тема 6. Перевірка ходової частини і відведення коліс автомобіля.6
7.Тема 7. Перевірка налаштування систем світла фар автомобіля, їх регулювання.6
8.Тема 8. Виконання кваліфікаційної роботи, складання кваліфікаційного іспиту6

Всього:30